Wandelcoaching is meetbaar effectiever

Wandelcoaching is meetbaar effectiever dan geen coaching

In oktober 2014 zijn de resultaten bekend gemaakt van het 1e wetenschappelijke onderzoek naar wandelcoaching. Wandelcoaching blijkt voor mensen met werkgerelateerde stress meetbaar effectiever dan geen coaching.

Een sneak preview van de resultaten
De effectmeting is gedaan op verschillende onderdelen zoals plezier in werk, werkstress en bevlogenheid, psychische klachten (burn-out), zelfvertrouwen en mindfulness. Uit de resultaten blijkt dat in de eerste helft van het wandelcoachtraject de effecten met name zijn te zien in het terugbrengen van de klachten / het herstel, o.a. afname burn-out klachten. In de 2e helft van het coachingstraject in de natuur neemt de eigen kracht toe, zo is er bijvoorbeeld een significant verschil met de controlegroep in zelfvertrouwen.

Duidelijke meerwaarde van de natuur

Van de interventiegroep geeft 90% van de deelnemers aan dat de natuur meerwaarde heeft voor wandelcoaching; 65% benoemt dit als grote meerwaarde en 25% als kleine meerwaarde, 10% weet het niet/ heeft geen mening. De meerwaarde die ervaren wordt, zit met name in de ‘rust en ontspanning’ die natuur geeft (door 75% van de deelnemers genoemd), ‘het gevoel van vrijheid en ruimtelijkheid’ (70%), ‘de buitenlucht die goed doet’ (70%) en dat ‘het makkelijker praat’ in een natuurlijke omgeving (60%). Op een schaal van 1-9 wordt het wandelcoachprogramma beoordeeld met een 7,75, omgerekend naar een rapportcijfer is dit een 8,7. Van de deelnemers aan wandelcoaching geeft 95% aan dat wanneer de wandelcoaching niet in de natuur, maar in een stedelijke omgeving had plaatsgevonden, zij een lager cijfer zouden hebben gegeven. Bijna de helft van de deelnemers rapporteerde bij het 2e meetmoment bovendien als positieve verandering dat ze vaker de natuur ingingen, een leuk bij-effect.

Effectieve interventie door wandelcoaching

Uit dit 1e onderzoek naar de effecten van wandelcoaching, dat onderzoeker en hoogleraar Agnes van den Berg in opdracht van De Friesland Zorgverzekeraar uitvoerde, blijkt dat wandelcoaching meetbaar effectiever is dan geen coaching. Daarbij speelt een natuurlijke omgeving, naast de deskundigheid van en de klik met de coach en naast de motivatie en de inzet van de client bij het uitvoeren van opdrachten een belangrijke rol. Dit onderzoek, vervolgonderzoek waarin wandelcoaching bijvoorbeeld wordt vergeleken met reguliere coaching, en een verdere professionalisering van de sector dragen bij aan de erkenning van wandelcoaching als effectieve interventie om stress- en burn-out klachten te verminderen.

bron: Het Groene Medicijn – okt 2014